20.06.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego oraz procesu utrzymania taboru kolejowego”, KS/ZP/10/2018.


18.06.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługi utrzymaniowe odpowiadające poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004 (nr postępowania: KS/ZP/17/2018).


18.06.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego pod nazwą: „Docieplenie ścian zewnętrznych budynku A położonego przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach, KS/ZP/16/2018.”


15.06.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługi utrzymaniowe odpowiadające poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004 (nr postępowania: KS/ZP/17/2018).”


12.06.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Wyjaśnienia treści SIWZ i zmianę treści SIWZ wraz z aktualną wersją Części I SIWZ – (IDW) Instrukcja dla Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługi utrzymaniowe odpowiadające poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004 (nr postępowania: KS/ZP/17/2018).


12.06.2018 – Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje z dniem 12 czerwca 2018r. ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży składników majątku ( złom żeliwny ZZ8), na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Informujemy, iż na formularzu ofertowym należy podać cenę netto, cenę brutto oraz wskazać wartość podatku VAT. Po rozstrzygnięciu postępowania faktura będzie wystawiona zgodnie z ustawą o podatku VAT oraz informacją czy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest czynnym płatnikiem podatku VAT czy też nie.


08.06.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Wyjaśnienia treści SIWZ i zmianę treści SIWZ wraz z aktualną wersją Części II SIWZ – (IPU) Istotne Postanowienia Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługi utrzymaniowe odpowiadające poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004 (nr postępowania: KS/ZP/17/2018).


08.06.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Docieplenie ścian zewnętrznych budynku A położonego przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach, KS/ZP/16/2018.”


08.06.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby Kolei Śląskich na trasie Katowice – Oświęcim” (postępowanie nr KS/ZP/23/2018.


05.06.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji oraz Zmianę treści SIWZ/Informacje o zmianie treści Ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługi utrzymaniowe odpowiadające poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004 (nr postępowania: KS/ZP/17/2018).


04.06.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. na trasie Katowice – Oświęcim” (postępowanie nr: KS/ZP/23/2018).


04.06.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. na trasie Rybnik – Chałupki” (postępowanie nr: KS/ZP/22/2018).


30.05.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługi utrzymaniowe odpowiadające poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004” (nr postępowania: KS/ZP/17/2018).

Ogłoszenie o zamówieniu
Treść SIWZ:
Część I SIWZ:

Część II SIWZ:

Wersje edytowalne dokumentów – Część I SIWZ:


30.05.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. na trasie Katowice – Oświęcim” (postępowanie nr: KS/ZP/23/2018).


30.05.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. na trasie Rybnik – Chałupki” (postępowanie nr: KS/ZP/22/2018).


29.05.2018 – Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje z dniem 29 maja 2018r. ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży składników majątku ( złom żeliwny ZZ8), na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Informujemy, iż na formularzu ofertowym należy podać cenę netto, cenę brutto oraz wskazać wartość podatku VAT. Po rozstrzygnięciu postępowania faktura będzie wystawiona zgodnie z ustawą o podatku VAT oraz informacją czy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest czynnym płatnikiem podatku VAT czy też nie.


22.05.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Dostawa wody butelkowanej o pojemności 1,5 litra dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/18/2018).


17.05.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Wykonanie przestawnej sieci trakcyjnej wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/2/2018).


16.05.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Dostawa 270 sztuk urządzeń mobilnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/15/2018).


16.05.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Dostawa 250 sztuk tabletów wraz z akcesoriami i dostępem do sieci Internet dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/14/2018).


11.05.2018 – Niniejszym spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje wyjaśnienia i zmianę treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Dostawa 250 sztuk tabletów wraz z akcesoriami i dostępem do sieci Internet dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/14/2018).


11.05.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa wody butelkowanej o pojemności 1,5 litra dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/18/2018).


09.05.2018 – Niniejszym spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje „Zmianę treści zapytania ofertowego” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Dostawa 250 sztuk tabletów wraz z akcesoriami i dostępem do sieci Internet dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/14/2018).


08.05.2018 – Niniejszym spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje „Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego” wraz z załącznikami, związanego z przygotowaniem dokumentacji do przyszłego zamówienia dotyczącego pozyskania symulatora pojazdu kolejowego dla potrzeb szkoleniowych spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58.

Wersje edytowalne załączników:


04.05.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Dostawa obuwia roboczego dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/13/2018).


04.05.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Dostawa ręczników dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/12/2018).


27.04.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Wykonanie przestawnej sieci trakcyjnej wraz z usługa utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/2/2018).


25.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienie II do Zapytania ofertowego w postępowaniu pod nazwą „Wykonanie przejezdnej myjki taboru kolejowego wraz z usługa utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/1/2018).


23.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego oraz procesu utrzymania taboru kolejowego”, KS/ZP/10/2018.


20.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje uzupełnienie II do Zapytania ofertowego w postępowaniu pod nazwą „Dostawa obuwia roboczego dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/13/2018).


19.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego w postępowaniu pod nazwą „Dostawa 270 sztuk urządzeń mobilnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/15/2018).


19.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje uzupełnienie do Zapytania ofertowego w postępowaniu pod nazwą „Dostawa 250 sztuk tabletów wraz z akcesoriami i dostępem do sieci Internet dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/14/2018).


19.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje uzupełnienie do Zapytania ofertowego w postępowaniu pod nazwą „Dostawa obuwia roboczego dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/13/2018).


16.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Wykonanie robót remontowych infrastruktury torowej położonej na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Raciborskiej 58 dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/3/2018).


16.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa ręczników dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/12/2018).


16.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa obuwia roboczego dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/13/2018).


16.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje uzgodniony projekt na odprowadzanie ścieków w postępowaniu pod nazwą „Wykonanie przejezdnej myjki taboru kolejowego wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/1/2018).


13.04.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zaproszenie do składania ofert wraz z zapytaniem ofertowym w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy i usługi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Dostawa 270 sztuk urządzeń mobilnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/15/2018).


13.04.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zaproszenie do składania ofert wraz z zapytaniem ofertowym w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy i usługi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Dostawa 250 sztuk tabletów wraz z akcesoriami i dostępem do sieci Internet dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/14/2018).


12.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego oraz procesu utrzymania taboru kolejowego”, KS/ZP/10/2018.


09.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego oraz procesu utrzymania taboru kolejowego”, KS/ZP/10/2018.


05.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego oraz procesu utrzymania taboru kolejowego”, KS/ZP/10/2018.


04.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/11/2018).


03.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego pod nazwą „Wykonanie przejezdnej myjki taboru kolejowego wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/1/2018).


29.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego oraz procesu utrzymania taboru kolejowego”, KS/ZP/10/2018.

Wersje edytowalne załączników:


23.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego pod nazwą „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/11/2018)


23.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Informację do zapytania ofertowego pod nazwą „Wykonanie przestawnej sieci trakcyjnej wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/2/2018).


23.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Informację do zapytania ofertowego pod nazwą „Wykonanie przejezdnej myjki taboru kolejowego wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/1/2018).


23.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia do zapytania ofertowego pod nazwą „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/11/2018)


21.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą: „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/11/2018)


21.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/7/2018.”


13.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje unieważnienie postępowania pod nazwą: „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/5/2018.”


7.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego pod nazwą „Wykonanie robót remontowych infrastruktury torowej położonej na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Raciborskiej 58 dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/3/2018).


2.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą: „Wykonanie przestawnej sieci trakcyjnej wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/2/2018).


2.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą: „Wykonanie przejezdnej myjki taboru kolejowego wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/1/2018).


1.03.2018 – Niniejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia do zapytania ofertowego pod nazwą „Wykonanie robót remontowych infrastruktury torowej położonej na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Raciborskiej 58 dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/3/2018). Ponadto Zamawiający informuję, iż w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zmianie ulegnie termin wpłaty wadium o którym mowa w części VII Zapytania ofertowego. Zgodnie z załączonym pismem dotyczącym zmiany terminu składania i otwarcia ofert, wadium należy wpłacić do dnia 9 marca 2018 do godz. 11:30.


27.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwą: „Wykonanie usługi wydruku i dostawy rozkładów zamknięciowych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018r., KS/ZP/4/2018.”


27.02.2018 – Niniejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/5/2018)


27.02.2018 – Niniejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/7/2018)


26.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje unieważnienie postępowania prowadzonego pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego wraz ze sprzedażą oraz kontrolą biletów na pokładzie pociągu i wspierającego realizację procesu utrzymania taboru kolejowego oraz dzierżawa urządzeń mobilnych”, KS/ZP/50/2017.”


26.02.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie diagnostyki i konserwacji infrastruktury torowej na terenie zaplecza technicznego przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/6/2018).


23.02.2018 – Niniejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą „Wykonanie robót remontowych infrastruktury torowej położonej na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Raciborskiej 58 dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/3/2018).


22.02.2018 – Niniejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia do zapytania ofertowego pod nazwą „Wykonanie usługi wydruku i dostawy rozkładów zamknięciowych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018r.” (postępowanie nr KS/ZP/4/2018).


21.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie diagnostyki i konserwacji infrastruktury torowej na terenie zaplecza technicznego przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/6/2018.”


19.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego wraz ze sprzedażą oraz kontrolą biletów na pokładzie pociągu i wspierającego realizację procesu utrzymania taboru kolejowego oraz dzierżawa urządzeń mobilnych”, KS/ZP/50/2017.


16.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą: „Wykonanie usługi wydruku i dostawy rozkładów zamknięciowych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018r., KS/ZP/4/2018.”


15.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje sprostowanie do wyjaśnień i zmiany treści Zapytania Ofertowego z dnia 13.02.2018r. w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego wraz ze sprzedażą oraz kontrolą biletów na pokładzie pociągu i wspierającego realizację procesu utrzymania taboru kolejowego oraz dzierżawa urządzeń mobilnych”, KS/ZP/50/2017.”


14.02.2018 – W dniu dzisiejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego w przedmiocie „Zapewnienie utrzymania oraz opracowanie systemu utrzymania taboru kolejowego eksploatowanego przez Koleje Śląskie sp. z o. o.” wraz z załącznikami.”

Wersje edytowalne dokumentów:


13.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmianę treści Zapytania Ofertowego w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego wraz ze sprzedażą oraz kontrolą biletów na pokładzie pociągu i wspierającego realizację procesu utrzymania taboru kolejowego oraz dzierżawa urządzeń mobilnych”, KS/ZP/50/2017.”


09.02.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Najem fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/73/2017).


08.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia Zapytania Ofertowego w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego wraz ze sprzedażą oraz kontrolą biletów na pokładzie pociągu i wspierającego realizację procesu utrzymania taboru kolejowego oraz dzierżawa urządzeń mobilnych”, KS/ZP/50/2017.”


05.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje treść zmiany Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego wraz ze sprzedażą oraz kontrolą biletów na pokładzie pociągu i wspierającego realizację procesu utrzymania taboru kolejowego oraz dzierżawa urządzeń mobilnych”, KS/ZP/50/2017.


26.01.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego wraz ze sprzedażą oraz kontrolą biletów na pokładzie pociągu i wspierającego realizację procesu utrzymania taboru kolejowego oraz dzierżawa urządzeń mobilnych”, KS/ZP/50/2017.”


25.01.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz Formularz ofertowy i Wykaz zamówień w wersji edytowalnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Najem fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.”
(postępowanie nr: KS/ZP/73/2017).


23.01.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zmianę treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Najem fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.

(postępowanie nr: KS/ZP/73/2017).


18.01.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Dostawa artykułów promocyjno-reklamowych dla potrzeb spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”
(postępowanie nr: KS/ZP/60/2017).


15.01.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/39/2017.”


12.01.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zaproszenie do składania ofert wraz z zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Najem fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/73/2017).


11.01.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa nakładek węglowych dla pojazdów eksploatowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/68/2017.”


05.01.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/39/2017.”


29.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/39/2017.”


27.12.2017 – W dniu dzisiejszym Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/NO/2/2017.


22.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonego pod nazwą: „Usługa monitorowania systemów alarmowych Zamawiającego, KS/ZP/74/2017.”


18.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie negocjacji z ogłoszeniem prowadzonego pod nazwą: „Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/40/2017.”


15.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa źródeł światła na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/57/2017.”


13.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym pod nazwą: „Usługa monitorowania systemów alarmowych Zamawiającego, KS/ZP/74/2017.”


13.12.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zmianę treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Dostawa artykułów promocyjno-reklamowych dla potrzeb spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/60/2017).


13.12.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Dostawa artykułów promocyjno-reklamowych dla potrzeb spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/60/2017).


12.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym pod nazwą: „Usługa bezpośredniej fizycznej ochrony mienia oraz monitorowania systemów alarmowych Zamawiającego, KS/ZP/23/2017.”


12.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje unieważnienie postępowania pod nazwą: „Dostawa komputerów przenośnych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/66/2017.”


12.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa piasku do piasecznic taboru użytkowanego przez Spółkę Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/71/2017.”


11.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie negocjacji z ogłoszeniem prowadzonego pod nazwą: „Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/40/2017.”


11.12.2017 – W dniu dzisiejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje ogłoszenie o unieważnieniu Dialogu Technicznego w przedmiocie „Zapewnienie utrzymania oraz opracowanie systemu utrzymania taboru kolejowego eksploatowanego przez Koleje Śląskie sp. z o. o. wraz z załącznikami.”


08.12.2017 – W dniu dzisiejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego w przedmiocie „Zapewnienie utrzymania oraz opracowanie systemu utrzymania taboru kolejowego eksploatowanego przez Koleje Śląskie sp. z o. o.” wraz z załącznikami.

Wersje edytowalne dokumentów:


08.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa nakładek węglowych do pojazdów eksploatowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/68/2017).


07.12.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Dostawa artykułów promocyjno-reklamowych dla potrzeb spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/60/2017).


07.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa bonów świątecznych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (nr postępowania KS/ZP/72/2017).


06.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa bonów żywnościowych dla sprzątaczy taboru Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (nr postępowania KS/ZP/65/2017).


06.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (nr postępowania KS/ZP/67/2017).


04.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Wykonanie wraz z dostawą informacji dla pasażerów wywieszanych na stacjach i przystankach oraz w pociągach na potrzeby Kolei Śląskich Sp. Z o.o.” (nr postępowania KS/ZP/70/2017).


01.12.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Dostawa artykułów promocyjno-reklamowych dla potrzeb spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/60/2017).


30.11.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zaproszenie do składania ofert wraz z zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Dostawa artykułów promocyjno-reklamowych dla potrzeb spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/60/2017).


30.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Najem i serwis odzieży roboczej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (nr postępowania KS/ZP/42/2017).


29.11.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy i usługi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwą: „Świadczenie usług związanych z opróżnianiem, płukaniem, czyszczeniem chemicznym zbiorników WC z zamkniętym obiegiem, wodowaniem zbiorników na czystą wodę użytkową oraz usługą manewrową w stacji Zakopane dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/59/2017).


29.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Roboty drogowe mające na celu utwardzenie dojazdów do magazynów w rejonie bazy w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58” (nr postępowania KS/ZP/69/2017).


24.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa bonów żywnościowych dla sprzątaczy taboru Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/65/2017.”


24.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa piasku do piasecznic taboru użytkowanego przez Spółkę Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/71/2017.”


24.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa bonów świątecznych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/72/2017.”


24.11.2017 – Niniejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia III do zapytania ofertowego pod nazwą „Najem i serwis dzieży roboczej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/42/2017).


23.11.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje edytowalną wersję załącznika nr 1 do Wyjaśnień i zmiany treści zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy i usługi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwą: „Świadczenie usług związanych z opróżnianiem, płukaniem, czyszczeniem chemicznym zbiorników WC z zamkniętym obiegiem, wodowaniem zbiorników na czystą wodę użytkową oraz usługą manewrową w stacji Zakopane dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/59/2017).


23.11.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Wyjaśnienia II i zmianę treści zapytania ofertowego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy i usługi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwą: „Najem i serwis odzieży roboczej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o..” (postępowanie nr: KS/ZP/42/2017).


23.11.2017 – Niniejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia pod nazwą „Najem i serwis odzieży roboczej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/42/2017).


23.11.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Wyjaśnienia i zmianę treści zapytania ofertowego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy i usługi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwą: „Świadczenie usług związanych z opróżnianiem, płukaniem, czyszczeniem chemicznym zbiorników WC z zamkniętym obiegiem, wodowaniem zbiorników na czystą wodę użytkową oraz usługą manewrową w stacji Zakopane dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/59/2017).


21.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Najem i serwis odzieży roboczej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/42/2017.


21.11.2017 – Zamawiający ponownie publikuje zaproszenie do składania ofert wraz z zapytaniem ofertowym do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy i usługi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwą: „Świadczenie usług związanych z opróżnianiem, płukaniem, czyszczeniem chemicznym zbiorników WC z zamkniętym obiegiem, wodowaniem zbiorników na czystą wodę użytkową oraz usługą manewrową w stacji Zakopane dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/59/2017).
Ponowna publikacja spowodowana jest faktem, że w pliku udostępnionym wczoraj na stronie internetowej, brakowało dwóch załączników, a więc umów z załącznika 4b do zapytania ofertowego i z załącznika 4c do zapytania ofertowego.


20.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zaproszenie do składania ofert wraz z zapytaniem ofertowym do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy i usługi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwą: „Świadczenie usług związanych z opróżnianiem, płukaniem, czyszczeniem chemicznym zbiorników WC z zamkniętym obiegiem, wodowaniem zbiorników na czystą wodę użytkową oraz usługą manewrową w stacji Zakopane dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/59/2017).


17.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „PZP” przez Koleje Śląskie Sp. z o.o., pod nazwą: „Dostawa szaf aktowych z drzwiami przesuwnymi wraz z montażem, dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/63/2017).


17.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/67/2017.”


17.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Wykonanie wraz z dostawą informacji dla pasażerów wywieszanych na stacjach i przystankach oraz w pociągach Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/72/2017.”


14.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Roboty drogowe mające na celu utwardzenie dojazdów do magazynów w rejonie bazy w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58, dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/69/2017.”


10.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie negocjacji z ogłoszeniem prowadzonego pod nazwą: „Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/40/2017.”


08.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym pod nazwą: „Usługa bezpośredniej fizycznej ochrony mienia oraz monitorowania systemów alarmowych Zamawiającego, KS/ZP/23/2017.”


06.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym pod nazwą: „Usługa bezpośredniej fizycznej ochrony mienia oraz monitorowania systemów alarmowych Zamawiającego, KS/ZP/23/2017.”


03.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa szaf aktowych z drzwiami przesuwnymi wraz z montażem dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/63/2017.”


31.10.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym pod nazwą: „Usługa bezpośredniej fizycznej ochrony mienia oraz monitorowania systemów alarmowych Zamawiającego, KS/ZP/23/2017.”


30.10.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie negocjacji z ogłoszeniem prowadzonego pod nazwą: Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/40/2017.”


03.10.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie negocjacji z ogłoszeniem prowadzonego pod nazwą: Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/40/2017.


02.10.2017 – „Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje z dniem 2 października 2017r. ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży składników majątku (dźwigniki śrubowe Kutrufa (4 szt.) wraz z szafą sterowniczą i okablowaniem, zapadnia elektryczna trakcyjna K400, suwnica montażowa) na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.”


22.09.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie negocjacji z ogłoszeniem prowadzonego pod nazwą: Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/40/2017.
W dniu 22.09.2017 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2017-131378).


13.09.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie negocjacji z ogłoszeniem prowadzonego pod nazwą: Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/40/2017.


01.09.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: „Najem fabryczne nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/41/2017).


31.08.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zmianę treści zapytania ofertowego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: „Najem fabryczne nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/41/2017).


30.08.2017 – W dniu dzisiejszym Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/NO/1/2017.


29.08.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmianę treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: „Najem fabryczne nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/41/2017).


24.08.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: „Najem fabryczne nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/41/2017).


22.08.2017 – W dniu dzisiejszym Pełnomocnik Zamawiającego publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o numerze 007 wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa” (postępowanie nr: KS/ZP/21/2017)


10.08.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o numerze 007 wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa” (postępowanie nr: KS/ZP/21/2017).


08.08.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zmiany treści SWIZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o numerze 007 wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa” (postępowanie nr: KS/ZP/21/2017).

UWAGA! Niniejsza zmiana nie skutkuje zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, a tym samym nie skutkuje zmianą terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu.


04.08.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SWIZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o numerze 007 wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa” (postępowanie nr: KS/ZP/21/2017).


21.07.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wraz z aktualną wersją zmienionej dokumentacji przetargowej (pozostała dokumentacja opublikowana w dn. 01.07.2017 r. pozostaje bez zmian) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o numerze 007 wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa (nr postępowania: KS/ZP/21/2017)”

Treść SIWZ
Część I SIWZ:

Część II SIWZ:


20.07.2017 – W dniu dzisiejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego wraz z załącznikami, w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania prowadzonego na podstawie wewnętrznych uregulowań organizacyjnych Zamawiającego, którego przedmiotem będzie montaż przestawnych sieci trakcyjnych w hali EZT nad torami 203 i 204 bazy w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58.

Treść ogłoszenia
Wersje edytowalne dokumentów:


03.07.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:
„Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/1/2017.”


03.07.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:
„Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania:

 • 5 (słownie: pięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa,
 • 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN71AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/2/2017.”

Treść Zawiadomienia


01.07.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o numerze 007 wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa (nr postępowania: KS/ZP/21/2017)

Treść ogłoszenia
Treść SIWZ
Część I SIWZ:
część I SIWZ – (IDW) Instrukcja dla Wykonawców – (plik pdf)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy – (plik pdf)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ – (plik pdf)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług – (plik pdf)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej – (plik pdf)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 5 – Oświadczenie braku zakazu ubiegania się o zam. publ. – (plik pdf)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 6 – Oświadczenie braku wydania prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji niezaleganiu z opłacaniem podatków – (plik pdf)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 7 – Oświadczenie niezaleganiu z opłacaniem podatków – (plik pdf)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 8 – Standardowy formularz JEDZ – (plik pdf)
Część II SIWZ:
część II SIWZ – (IPU) Istotne Postanowienia Umowy – (plik)
część II SIWZ – IPU – Załącznik nr 1 – Wzór protokołu przekazania – (plik)
część II SIWZ – IPU – Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru końcowego – (plik)
część II SIWZ – IPU – Załącznik nr 3 – Wymagania dostosowania SIP do przepisów prawa – (plik)

Wersje edytowalne dokumentów – Część I SIWZ:
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy – (plik word)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług – (plik word)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej – (plik word)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 8 – Standardowy formularz JEDZ – (plik word)


31.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:
„Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/1/2017.”

Treść informacji


31.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach na terenie nieruchomości przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach” (nr postępowania: KS/ZP/28/2017).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


30.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:
Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania:

 • 5 (słownie: pięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa,
 • 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN71AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/2/2017.

Treść informacji


30.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 3 (słownie: trzech) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 224, 1533 i 1563, KS/ZP/12/2017.

Treść zawiadomienia


25.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach na terenie nieruchomości przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach” (nr postępowania: KS/ZP/28/2017).

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego


24.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach na terenie nieruchomości przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach” (nr postępowania: KS/ZP/28/2017).

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego


24.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach na terenie nieruchomości przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach” (nr postępowania: KS/ZP/28/2017).
Ponadto, Zamawiający informuje, że równorzędnie z dokumentami wymaganymi w części IX. pkt 1 ppkt 3) (zaświadczenie z US) i ppkt. 4) (zaświadczenie z ZUS) Zapytania ofertowego, będzie traktował oświadczenie Wykonawcy w zakresie wynikającym z ww. punktów, złożone w formie oryginału i aktualne na dzień składania oferty.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego


23.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/1/2017.

Wyjaśnienia treści SIWZ KS/ZP/1/2017


23.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikiem, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach na terenie nieruchomości przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach” (nr postępowania: KS/ZP/28/2017).

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikiem


19.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:
Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania:

 • 5 (słownie: pięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa,
 • 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN71AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/2/2017.”

Treść wyjaśnień


18.05.2017 – W dniu dzisiejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego w przedmiocie „Budowy/montażu myjki mechanicznej do mycia pojazdów szynowych na terenie bazy spółki Koleje Śląskie sp. z o. o. w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58” wraz z załącznikami.”

Wersje edytowalne dokumentów:


17.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 3 (słownie: trzech) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 224, 1533 i 1563, KS/ZP/12/2017

Treść informacji


15.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:
Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania:

 • 5 (słownie: pięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa,
 • 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN71AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/2/2017.

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ powodują zmianę treści ogłoszenia.

W dniu 15.05.2017 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
(2017-064478).

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ KS/ZP/2/2017 wraz z Informacją o zmianie treści ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – 15.05.2017 r.


12.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:

Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 3 (słownie: trzech) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 224, 1533 i 1563, KS/ZP/12/2017.

Treść wyjaśnień

Załącznik nr 7 do SIWZ (IDW) KS/ZP/12/2017


10.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/1/2017.”
Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ powodują zmianę treści ogłoszenia.
W dniu 10.05.2017 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2017-062264).

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ KS/ZP/1/2017 wraz z Informacją o zmianie treści ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – 10.05.2017 r.


10.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 3 (słownie: trzech) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 224, 1533 i 1563, KS/ZP/12/2017.”

Treść wyjaśnienia


09.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/1/2017.

Treść wyjaśnienia


03.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 3 (słownie: trzech) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 224, 1533 i 1563, KS/ZP/12/2017.”

Treść ogłoszenia

Treść SIWZ:

Wersje edytowalne dokumentów:


28.04.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje sprostowanie do wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:

Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania:

 • 5 (słownie: pięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa,
 • 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN71AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/2/2017.”

Treść sprostowania


25.04.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania:

 • 5 (słownie: pięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa,
 • 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN71AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/2/2017.

Treść wyjaśnienia


25.04.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/62/2016 w Części I.

Treść zawiadomienia


15.04.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dla:

 • 5 (słownie: pięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa,
 • 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN71AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/2/2017.

Treść ogłoszenia

Treść SIWZ:

Wersje edytowalne dokumentów:


13.04.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/62/2016 w Części II.

Treść zawiadomienia


6.04.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/1/2017.”

Treść ogłoszenia

Treść SIWZ:
Część I do SIWZ (IDW) KS/ZP/1/2017 wraz z Załącznikami 1,3,4,5 i 6
Część II do SIWZ KS/ZP/1/2017 wraz z Załącznikami 1,2,3,4,5
Załącznik nr 2 do SIWZ (IDW) KS/ZP/1/2017

Wersje edytowalne dokumentów:
Załącznik nr 1 do SIWZ (IDW) KS/ZP/1/2017 – Formularz Ofertowy
Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (IDW) KS/ZP/1/2017
Załączniki nr 5 i 6 do SIWZ (IDW) KS/ZP/1/2017
Załącznik nr 7 do IDW KS/ZP/1/2017


24.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. (nr KS/ZP/14/2017).”

Treść zawiadomienia


22.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/62/2016.

Treść informacji


16.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/62/2016.

Treść wyjaśnienia


14.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/62/2016.

Treść wyjaśnienia
Załącznik nr 3 do SIWZ


09.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do Zapytania ofertowego pod nazwą „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (nr KS/ZP/14/2017).”.

Treść wyjaśnienia


07.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa wykonania części przeglądu 3 poziomu utrzymania 3 (słownie: trzech) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 1178, 730, 223 w kooperacji z Zamawiającym, KS/ZP/11/2017.

Treść zawiadomienia


07.03.2017 – Zamawiający informuję, iż otwarcie ofert w postępowaniu pn.: Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. (nr KS/ZP/14/2017) odbędzie w dniu 13.03.2017r. o godz. 11:30.


07.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do Zapytania ofertowego pod nazwą „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (nr KS/ZP/14/2017).

Wyjaśnienia


06.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/62/2016.
Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ powodują zmianę treści ogłoszenia.
W dniu 6.03.2017 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2017-030686).

Zmiana SIWZ KS/ZP/62/2016 wraz z Informacją o zmianie treści ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – 6.03.2017 r.


06.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa wykonania części przeglądu 3 poziomu utrzymania 3 (słownie: trzech) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 1178, 730, 223 w kooperacji z Zamawiającym, KS/ZP/11/2017.

Treść ogłoszenia


02.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/14/2017″.

Treść ogłoszenia


21.02.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa wykonania części przeglądu 3 poziomu utrzymania 3 (słownie: trzech) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 1178, 730, 223 w kooperacji z Zamawiającym, KS/ZP/11/2017.

Treść ogłoszenia

Treść SIWZ:
Część I SIWZ (IDW) KS/ZP/11/2017 wraz z Załącznikami 1,3,4,6 i 7
Część II do SIWZ KS/ZP/11/2017 wraz z Załącznikami 1,2,3
Załącznik nr 2 do SIWZ (IDW) KS/ZP/11/2017

Wersje edytowalne dokumentów:
Załącznik nr 1 do SIWZ (IDW) KS/ZP/11/2017 – Formularz Ofertowy
Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (IDW) KS/ZP/11/2017
Załącznik nr 5 do IDW KS/ZP/11/2017
Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ (IDW) KS/ZP/11/2017


15.02.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/80/2016.

Treść zawiadomienia


13.02.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/80/2016.

Treść informacji


08.02.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/80/2016.

Treść wyjaśnień


08.02.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Informację o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług obsługi prawnej dla spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (nr postępowania: KS/ZP/5/2017).

Informacja o udzieleniu zamówienia


04.02.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/62/2016.

Treść ogłoszenia

Treść SIWZ:
SIWZ KS/ZP/62/2016 – Część I (IDW) wraz z Załącznikami 1,3,4,6,7 i Część II wraz z Załącznikami
Załącznik nr 2 do IDW KS/ZP/62/2016

Wersje edytowalne dokumentów:
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/62/2016 – Formularz Ofertowy
Załączniki nr 3 i 4 do IDW KS/ZP/62/2016
Załącznik nr 5 do IDW KS/ZP/62/2016
Załączniki nr 6 i 7 do IDW KS/ZP/62/2016


31.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje sprostowanie dot. postępowania prowadzonego pod nazwą: „Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 223, 224, 730, 1178, 1533, 1563, KS/ZP/61/2016.”

Sprostowanie


31.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/80/2016.

Treść ogłoszenia
Treść SIWZ:
SIWZ KS/ZP/80/2016 – Część I (IDW) i II Wzór umowy z opisem przedmiotu zamówienia wraz z Załącznikami
Załącznik nr 2 do IDW KS/ZP/80/2016

Wersje edytowalne dokumentów:
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/80/2016 – Formularz Ofertowy
Załączniki nr 3 i 4 do IDW KS/ZP/80/2016
Załączniki nr 5 i 6 do IDW KS/ZP/80/2016


30.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usługi przeglądu 3 poziomu utrzymania spalinowego zespołu trakcyjnego serii SA138 o nr 005, KS/ZP/71/2016″.

Zawiadomienie


24.01.2017 – Zamawiający informuje, że otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług obsługi prawnej dla spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (nr postępowania: KS/ZP/5/2017) będzie jawne, tak aby Wykonawcy mieli możliwość uczestniczenia w procedurze otwarcia ofert.


24.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego do dokumentacji postępowania prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług obsługi prawnej dla spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. (nr postępowania: KS/ZP/5/2017).

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego


19.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i umowy – Formularz Ofertowy (w wersji edytowalnej) do dokumentacji postępowania prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług obsługi prawnej dla spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. (nr postępowania: KS/ZP/5/2017).

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i umowy – Formularz Ofertowy (19.01.2017)


18.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: Świadczenie usług obsługi prawnej dla spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. (nr postępowania: KS/ZP/5/2017). Wraz z wyżej określonym dokumentem, Zamawiający publikuje treść zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi załącznikami składającymi się na dokumentację postępowania.

Zapytanie ofertowe – 18.01.2017


13.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/81/2016.”

Zawiadomienie


10.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania spalinowego zespołu trakcyjnego serii SA138 o nr 005, KS/ZP/71/2016.

Treść informacji


10.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/81/2016.”

Wyjaśnienia


5.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/81/2016.”

Zapytanie Ofertowe wraz z Załącznikami


2.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania spalinowego zespołu trakcyjnego serii SA138 o nr 005, KS/ZP/71/2016.

Treść wyjaśnień do SIWZ


29.12.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/53/2016.

Treść zawiadomienia


27.12.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa fizycznej ochrony mienia i monitorowania systemów alarmowych Zamawiającego, KS/ZP/77/2016″.

Zawiadomienie


16.12.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/53/2016.

Treść informacji


14.12.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o nr 007, KS/ZP/63/2016.

Treść zawiadomienia


14.12.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa fizycznej ochrony mienia i monitorowania systemów alarmowych Zamawiającego, KS/ZP/77/2016.”

Zapytanie Ofertowe wraz z Załącznikami
Załącznik nr 1 – wersja edytowalna
Załącznik nr 2 – wersja edytowalna
Załącznik nr 6 – wersja edytowalna


13.12.2016 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/NO/2/2016.

Treść ogłoszenia


12.12.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 223, 224, 730, 1178, 1533, 1563, KS/ZP/61/2016.

Treść zawiadomienia


9.12.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w  trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/53/2016.

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia.

W dniu 09.12.2016 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2016-158385).

Treść wyjaśnień

Edytowalna treść Załącznika do Wyjaśnień

Zmiana ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 9.12.2016


30.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o nr 007, KS/ZP/63/2016.

Treść informacji


30.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 223, 224, 730, 1178, 1533, 1563, KS/ZP/61/2016.

Treść informacji


30.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/53/2016.

Treść ogłoszenia
Treść SIWZ:
SIWZ KS/ZP/53/2016 – Część I IDW
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/53/2016 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 do IDW KS/ZP/53/2016
Załącznik nr 3 do IDW KS/ZP/53/2016
Załącznik nr 4 do IDW KS/ZP/53/2016
SIWZ KS.ZP.53.2016 Część II – Istotne Postanowienia Umowne
Wersje edytowalne dokumentów:
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/53/2016 – Formularz Ofertowy
Załączniki nr 3 i 4 do IDW KS/ZP/53/2016


30.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania spalinowego zespołu trakcyjnego serii SA138 o nr 005, KS/ZP/71/2016.

Treść ogłoszenia
Treść SIWZ:
SIWZ KS/ZP/71/2016 – Część I IDW
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/71/2016 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 do IDW KS/ZP/71/2016
Załącznik nr 3 do IDW KS/ZP/71/2016
Załącznik nr 4 do IDW KS/ZP/71/2016
SIWZ KS.ZP.71.2016 Część II – Wzór umowy z opisem przedmiotu zamówienia wraz z Załącznikami
Wersje edytowalne dokumentów:
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/71/2016 – Formularz Ofertowy
Załączniki nr 3 i 4 do IDW KS/ZP/71/2016


24.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 223, 224, 730, 1178, 1533, 1563, KS/ZP/61/2016.

Treść wyjaśnień do SIWZ


24.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o nr 007, KS/ZP/63/2016.

Treść wyjaśnień do SIWZ


23.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 223, 224, 730, 1178, 1533, 1563, KS/ZP/61/2016.

Treść wyjaśnień do SIWZ


21.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o nr 007, KS/ZP/63/2016.

Treść zmiany SIWZ


16.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o nr 007, KS/ZP/63/2016.

Treść ogłoszenia
Treść SIWZ:
SIWZ KS/ZP/63/2016 – Część I IDW
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/63/2016 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 do IDW KS/ZP/63/2016
Załączniki nr 3 i nr 4 do IDW KS/ZP/63/2016
SIWZ KS.ZP.63.2016 Część II – Wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
Wersje edytowalne dokumentów:
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/63/2016 – Formularz Ofertowy
Załączniki nr 3 i nr 4 do IDW KS/ZP/63/2016


16.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 223, 224, 730, 1178, 1533, 1563, KS/ZP/61/2016.

Treść ogłoszenia
Treść SIWZ:
SIWZ KS/ZP/61/2016 – Część I IDW
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/61/2016 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 do IDW KS/ZP/61/2016
Załączniki nr 3 i nr 4 do IDW KS/ZP/61/2016
SIWZ KS.ZP.61.2016 Część II – Wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
Wersje edytowalne dokumentów:
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/61/2016 – Formularz Ofertowy
Załączniki nr 3 i 4 do IDW KS/ZP/61/2016


29.09.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/45/2016.

Treść zawiadomienia


09.09.2016 – W dniu dzisiejszym Pełnomocnik Zamawiającego publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 nr 3001 i 3002 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o., KS/ZP/29/2016.

Treść zawiadomienia


07.09.2016 – Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje z dniem 7 września 2016r. ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży składników majątku ( złom stalowy N-5), znajdującego się w Mińsku Mazowieckim, na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Informujemy, iż na formularzu ofertowym należy podać cenę netto, cenę brutto oraz wskazać wartość podatku VAT. Po rozstrzygnięciu postępowania faktura będzie wystawiona zgodnie z ustawą o podatku VAT oraz informacją czy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest czynnym płatnikiem podatku VAT czy też nie.

Postępowanie sprzedaż złomu KS.S.2.2016

Formularz ofertowy


07.09.2016 – Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje z dniem 7 września 2016r. ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży składników majątku (złom żeliwny ZZ8, złom stalowy N-5, złom mieszany N-10) na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Informujemy, iż na formularzu ofertowym należy podać cenę netto, cenę brutto oraz wskazać wartość podatku VAT. Po rozstrzygnięciu postępowania faktura będzie wystawiona zgodnie z ustawą o podatku VAT oraz informacją czy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest czynnym płatnikiem podatku VAT czy też nie.

Postępowanie sprzedaż złomu trzy zadania

Formularz ofertowy


31.08.2016 – W dniu dzisiejszym Pełnomocnik Zamawiającego publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 nr 3001 i 3002 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o., KS/ZP/29/2016.

Wyjaśnienia


25.08.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/45/2016.

Wyjaśnienia


22.08.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/45/2016.

Wyjaśnienia


17.08.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/44/2016.

Treść zawiadomienia


17.08.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/45/2016.

Wyjaśnienia


09.08.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/45/2016.

Wyjaśnienia


09.08.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania
9 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/44/2016.

Wyjaśnienia


08.08.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016).

Treść zawiadomienia


30.07.2016 – W dniu dzisiejszym Pełnomocnik Zamawiającego publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 nr 3001 i 3002 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o., KS/ZP/29/2016.

Treść SIWZ


27.07.2016 – W dniu dzisiejszym Pełnomocnik Zamawiającego publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 nr 3001 i 3002 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o., KS/ZP/29/2016.

Treść ogłoszenia


22.07.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w  trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/45/2016.

Treść SIWZ


22.07.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w  trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/45/2016.

Treść Ogłoszenia


18.07.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016). Wraz z wyżej określonym dokumentem, Zamawiający publikują aktualną,  ujednoliconą treść załącznika na 1 do SIWZ wraz z pozostałymi aktualnymi dokumentami składającymi się na dokumentację przetargową.

Zamawiający informują, że dokonane zmiany treści SIWZ, nie powodują zmiany treści ogłoszenia, a co za tym idzie termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


12.07.2016 –  W dniu dzisiejszym Zamawiający zamieszczają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016), przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:


12.07.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w  trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/44/2016.


12.07.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/44/2016.


08.07.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują zmiany treści SIWZ i informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (nr postępowania: KS/ZP/25/2016). Wraz z wyżej wymienionym dokumentem, Zamawiający publikują pełną, aktualną dokumentację do postępowania z ujednoliconą treścią dokumentu – SIWZ.

Zamawiający informują, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia. W dniu 08.07.2016 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2016-087838).


06.07.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują na stronie internetowej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłoszenie o zamówieniu oraz ogłoszenia zmieniające ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016), przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich kolejno w dniach:


28.06.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują edytowalną wersję załącznika nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016).


28.06.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016). Wraz z wyżej określonym dokumentem, Zamawiający publikują aktualną, ujednoliconą treść załącznika na 3 do SIWZ wraz z pozostałymi aktualnymi dokumentami składającymi się na dokumentację przetargową.
Zamawiający informują, że dokonane zmiany treści SIWZ, nie powodują zmiany treści ogłoszenia, a co za tym idzie termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


27.06.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016).
Zmiana treści ogłoszenia została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.06.2016 r. (nr 2016-081409).
Zamawiający informują, że dokonane zmiany treści ogłoszenia nie wpływają na termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu, który pozostaje bez zmian.


24.06.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują zmiany treści SIWZ oraz korektę omyłek w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016). Wraz z wyżej wymienionymi dokumentami, Zamawiający publikują pełną dokumentację do postępowania z ujednoliconą treścią SIWZ, załącznika nr 2 do SIWZ oraz załącznika nr 3 do SIWZ.

Zamawiający informują, że dokonane zmiany treści SIWZ oraz korekta omyłek nie powodują zmiany treści ogłoszenia, a co za tym idzie, nie wpływają na termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu, który pozostaje bez zmian.


22.06.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują wyjaśnienia treści SIWZ, zmiany treści SIWZ oraz informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016). Wraz z wyżej określonym dokumentem, Zamawiający publikują ujednoliconą treść SIWZ wraz z załącznikami.

Zamawiający informują, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia. W dniu 22.06.2016 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2016-079588).


17.06.2016 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/NO/1/2016.


02.06.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują zmiany treści SIWZ oraz informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o. o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016).
W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia. W dniu 02.06.2016 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2016- 070252):


31.05.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/24/2016.


31.05.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 7 (słownie: siedmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-57AKŚ o numerach 223, 224, 730, 892, 1178, 1533, 1563 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/19/2016.


31.05.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-71AKŚ o numerach 100 i 101 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/20/2016.


18.05.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują zmiany treści SIWZ oraz informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o. o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016).
W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia. W dniu 18.05.2016 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2016- 063193):


17.05.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/24/2016.


12.05.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują następujące wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych”, postępowanie nr: KS/ZP/25/2016.


12.05.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia, zmiany do treści SIWZ oraz informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/24/2016.
W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia. W dniu 12.05.2016 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2016- 060788).


02.05.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują następujące Informacje o złożeniu odwołania wraz z wezwaniami do przystąpienia oraz załącznikami, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (nr postępowania: KS/ZP/25/2016)


28.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia, zmiany do treści SIWZ oraz informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-71AKŚ o numerach 100 i 101 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/20/2016.
W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia. W dniu 28.04.2016 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2016- 055520).


28.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia, zmiany do treści SIWZ oraz informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 7 (słownie: siedmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-57AKŚ o numerach 223, 224, 730, 892, 1178, 1533, 1563 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/19/2016.
W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia. W dniu 28.04.2016 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2016-055514).


25.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/15/2016.


25.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dziewięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/13/2016.


21.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych, KS/ZP/25/2016.


20.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-71AKŚ o numerach 100 i 101 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/20/2016.


20.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 7 (słownie: siedmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-57AKŚ o numerach 223, 224, 730, 892, 1178, 1533, 1563 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/19/2016.


17.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych, KS/ZP/25/2016


15.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje sprostowanie do wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dziewięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/13/2016.


15.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/15/2016.


15.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/24/2016.


13.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/24/2016.


7.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dziewięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/13/2016.


7.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/15/2016.


1.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-71AKŚ o numerach 100 i 101 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/20/2016.


1.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 7 (słownie: siedmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-57AKŚ o numerach 223, 224, 730, 892, 1178, 1533, 1563 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/19/2016.


30.03.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-71AKŚ o numerach 100 i 101 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/20/2016.


30.03.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 7 (słownie: siedmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-57AKŚ o numerach 223, 224, 730, 892, 1178, 1533, 1563 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/19/2016.


25.03.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/11/2016.


15.03.2016 – w dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dziewięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/13/2016.


12.03.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/15/2016.


11.03.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dziewięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/13/2016.


10.03.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/11/2016.


09.03.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/15/2016.


25.02.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/11/2016.


16.02.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/11/2016.


11.02.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/11/2016


18.01.2016 – W dniu dzisiejszym spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym, na zbycie prawa własności nieruchomości przy ul. Dworcowej 3 w Katowicach, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 121).