Reklamace – související s finančním nárokem a reklamace služeb poskytovaných při přepravě osob, věcí a zvířat od Kolei Śląskich se může týkat:

 1. nesplnění nebo nesprávnéh splnění smlouvy o přepravě,
 2. uplně nebo částečně nevyužité jízdenky (jízdenek),
 3. vydaní žádosti o provedení platby za cestování bez platné jízdenky nebo dokladu prokazujícího právo cestovat zdarma nebo se slevou.

Stížnosti na kvalitu služeb a dodržování povinnosti a práv cestujících podle nařízení (ES) č 1371/2007 Evropského parlamentu a Rady (čl. 27), nebo vůči zaměstnanci a rovněž žádosti mohou být předkládány v písemné formě:

 1. osobně nebo korespondenčně na adresu:

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
40-074 Katowice

 1. prostřednictvím online formuláře

nebo na e-mailovou adresu skargi@kolejeslaskie.com pouze v případě jízdenek zakoupených online, přes mobil nebo zhotovených žádosti o provedení platby (v ostatních případech je nutné přiložit originál jízdního dokladu)

 1. v odbavovací přepážce KS.

 

 Reklamace by měla obsahovat:

 • datum zhotovení,
 • název a adresu dopravce,
 • jméno (název) a adresa bydliště (sídlo) podávajícího reklamaci,
 • název reklamace spolu s odůvodněním,
 • výše pohledávky za každou jízdenku a případně název banky a číslo bankovního účtu, na který by měl dopravce poskytnout vymáhanou peněžní částku v případě uznání nároků,
 • seznam přiložených dokumentů,
 • podpis osoby oprávněné podat reklamaci,
 • reklamace týkající se zhotovené žádosti o provedení platby z titulu přepravy osob nebo zboží by měla rovněž obsahovat sérii a číslo každé zhotovené žádosti.

Reklamace by měla být doplněna, přislušně k předmětu nároku, o originály jízdenek či originály nebo ověřené kopie jiných dokumentů vztahujících se k druhu a výši pohledávky, včetně prokázání nároku na bezplatné a zvýhodněné jízdné.

V případě, že reklamace neodpovídá výše uvedených podmínkám, KS výzve osobu podávající reklamaci k odstranění vad ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení žádosti, nedodržení této výzvy v uvedené lhůtě, způsobí, že reklamace zůstane neprojednáná. Za datum podání reklamace se považuje datum přijetí reklamace s doplněnými údaji.

S cílem usnadnit a urychlit předání pohledávky v případě kladného posouzení reklamace, uveďte prosím název banky a číslo bankovního účtu.

 

Reklamace týkající se:

 • náhrady za zcela nebo částečně nevyužité jízdenky nebo nesplnění nebo nesprávné plnění smlouvy o přepravě, mohou být podány nejpozději do jednoho roku ode dne události,
 • žádosti vydaných ve vlaku z titilu přepravy osob nebo věcí/zvířat mohou být podány nejpozději do tří měsíců ode dne obdržení žádosti,
 • nepředložení ve vlak dokumentu potvrzující nárok na bezplatné nebo slevněné cestování mohou být předloženy nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení cesty.

 

Odpověď na reklamaci by měla být poskytnutá okamžitě, avšak nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí dopravcem a měla by obsahovat:

 • název a sídlo dopravce,
 • informaci o uznání či neuznání reklamace,
 • právní opodstatnění společně s odůvodněním v případě neuznání reklamace (v plném rozsahu nebo částečně)
 • je-li pohledávka uznána – částku a informaci o způsobu jejího vyplacení,
 • poučení o právu na odvolání k příslušnému místnímu soudu,
 • podpis dopravce.

Podrobné informace o vyřizování reklamaci lze nalézt v Řádu přepravy osob, zvířat a věcí (ŘPO-KS, jenom polsky).

 

Stížnosti a žádosti neobsahující jméno, příjmení nebo adresu bydliště nebo název instituce, nebudou brány na zřetel. Budou považovány jako cenné připomínky cestujících.

KS poskytne odpověď dotyčnému nejpozději do 1 měsíce ode dne podání stížnosti/žádosti, nebo – v odůvodněných případech – informuje ho o termínu, kratším než tří měsíce ode dne podání stížnosti, ve kterém může očekávat odpověď.

Odpověď na stížnost nebo žádost bude poskytnuta prostřednictvím e-mailu nebo na poštovní adresu uvedenou v stížnosti/žádosti.

Podrobné informace týkající se vyřizování stížností lze nalézt v Řádu přepravy osob, zvířat a věcí (ŘPO-KS, jenom polsky).

 

Orgán odpovědný za dodržování ustanovení nařízení (ES) č. 1371/2007 Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2007 týkajícího se práv a povinnosti cestujících v železniční dopravě (Úř. věst. EU L 2007 č. L 315, poz. 14):

Železniční Dopravní Úřad, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Varšava, č. infolinky: 801 044 080 nebo 22 460 40 80, e-mail: pasazer@utk.gov.pl